Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Statut Stowarzyszenia

Czcionka:

Statut Stowarzyszenia

działającego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II

w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Kreatywna Piąteczka

 

§ 2.

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej, a także niesienie pomocy uczniom z niepełnosprawnością, zagrożonych  patologią, wykluczeniem społecznym i ich rodzinom.

 

§ 3.

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Skarżysko-Kamienna i województwo świętokrzyskie. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II
w Skarżysku-Kamiennej.

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, organizacji
i instytucji oraz spółdzielni, które zgłoszą akces przystąpienia na członków wspierających. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

§ 6.

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§ 7.

 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 8.

 

Stowarzyszenie, w miarę zaistniałych potrzeb, może powoływać jednostki terenowe – oddziały i koła.

 

§ 9.

 

Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i zagranicą.

 

Rozdział 2.

Cele i sposoby działania.

 

§ 10

 

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do wszechstronnego rozwoju, edukacji, godnego życia i samorealizowania się dzieci i młodzieży głównie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej, w tym dzieci z deficytami rozwojowymi
i wspieranie ich rodzin.

 

§ 11.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

{C}1.      Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska.

{C}2.      Prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej, rehabilitacyjnej wśród dzieci
i młodzieży.

{C}3.      Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów i „zielonych szkół”.

{C}4.      Organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej  dla potrzebujących uczniów oraz ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze.

{C}5.      Wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych, mających problemy z nauką lub niepełnosprawnych.

{C}6.      Promowanie działań dotyczących bezpieczeństwa dzieci, prowadzenia zdrowego stylu życia, ochrony środowiska naturalnego itp.

{C}7.      Propagowanie w społeczeństwie akceptacji dzieci z  niepełnosprawnością, odmiennością narodowościową i kulturową.

{C}8.      Organizowanie konferencji, warsztatów, kursów i odczytów.

{C}9.      Wspieranie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów oraz pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury szkoły.

{C}10.  Współpraca z organizacjami i instytucjami powołanymi do ochrony praw dziecka, rodziny i pomocy niepełnosprawnym.

{C}11.  Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły.

  1. Inicjowanie i koordynacja akcji charytatywnych – kwesty, aukcje, koncerty, festyny – z przeznaczeniem zdobytych środków na realizację zadań statutowych.

 

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 13.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

{C}1.      członków zwyczajnych

{C}2.      członków wspierających

{C}3.      członków honorowych

 

§ 14.

 

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, który daje gwarancje realizacji zadań Stowarzyszenia przez postawę moralną i pracę osobistą wykonywaną
w strukturach Stowarzyszenia.

 

§ 15.

 

Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd Stowarzyszenia na podstawie zgłoszenia imiennej deklaracji zainteresowanego skierowanej do zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 16.

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

{C}1.      Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

{C}2.      Aktywnego udziału w zebraniach, kursach, konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

{C}3.      Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.

{C}4.      Inicjowania określonych działań za zgodą władz Stowarzyszenia.

 

§ 17.

 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością merytoryczną Stowarzyszenia, która różnymi formami pomagać będzie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 18.

 

Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa określonego w § 16 pkt.1.

 

§ 19.

 

Tytuł członka honorowego nadaje się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom zasłużonym w działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 20.

 

Członek honorowy posiada prawa członka wspierającego.

 

§ 21.

 

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

{C}1.      Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

{C}2.      Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

{C}3.      Dbania o dobro i rozwój Stowarzyszenia, ochranianie jego własności jako wspólnego dobra wszystkich członków.

{C}4.      Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 22.

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia, wystąpienia lub wykluczenia.

       a) Skreślenie następuje na skutek śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości         prawnej członka wspierającego.

 b) Wystąpienie jest dobrowolne po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.

 c) Wykluczenie następuje na skutek nieopłacania składki członkowskiej przez okres 1-go

     roku, rażącego nieprzestrzegania Statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał jego

    władz.

2. Od decyzji pozbawienia członkostwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania

    Członków.

 

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia.

 

§ 23.

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

{C}a)      Walne Zebranie członków

{C}b)      Zarząd

{C}c)      Komisja rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Stowarzyszenia wybrani do władz mogą te same funkcje pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

4. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 24.

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 25.

 

W Walnym Zebraniu biorą udział:

{C}1.      z głosem decydującym – członkowie zwyczajni

{C}2.      z głosem doradczym – członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.

 

 

§ 26.

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na cztery lata, nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd obowiązany jest zawiadomić na piśmie wszystkich członków, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem.

4. Walne Zebranie jest prawomocne przy udziale co najmniej 50% +1 ogółu członków
w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość członków.

 

§ 27.

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

a) z inicjatywy Zarządu,

b) na wniosek komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek co najmniej ½  liczby członków,

d) na skutek rezygnacji z pełnionych funkcji w zarządzie ponad 50% liczby członków

   Zarządu,

e) na polecenie organu rejestracyjnego.

2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być wyznaczony nie później niż 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

 

§ 28.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

{C}1.      Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania.

{C}2.      Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

{C}3.      Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji rewizyjnej.

{C}4.      Uchwalenie kierunków i programów rozwoju Stowarzyszenia.

{C}5.      Ocena działalności Stowarzyszenia i pracy jego władz.

{C}6.      Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian.

{C}7.      Nadawanie godności członka honorowego.

{C}8.      Rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

{C}9.      Ustalanie wysokości składek członkowskich.

{C}10.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

§ 29.

 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

2. Zmiana Statutu, rozwiązanie się Stowarzyszenia oraz pozbawienie godności członka honorowego wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 30.

 

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych w liczbie 5 osób.

2. Zarząd składa się z Prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

4. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów.

6. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

                              

§ 31.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

{C}1.      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

{C}2.      Realizowanie postanowień Statutu.

{C}3.      Realizacja uchwał Walnego Zebrania członków.

{C}4.      Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

{C}5.      Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

{C}6.      Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i budżetu.

{C}7.      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków.

{C}8.      Zwoływanie Walnego Zebrania członków.

{C}9.      Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.

{C}10.  Uchwalanie regulaminów wewnętrznych przewidzianych w Statucie.

{C}11.  Odpowiedzialność prawna za całość gospodarki Stowarzyszenia ciąży na Zarządzie Stowarzyszenia.

 

Przyjmowanie rezygnacji członków Zarządu, odwoływanie nieaktywnych członków Zarządu
i przyjmowanie innych osób następuje na mocy uchwały Zarządu przy obecności minimum 2/3 członków Zarządu.

 

§ 32.

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 33.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

{C}1.      Kontrola działalności gospodarczo-finansowej Stowarzyszenia.

{C}2.      Kontrola sprawozdania rocznego Zarządu oraz wnioskowanie o jego przyjęcie.

{C}3.      Wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

{C}4.      Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu i zgłaszanie wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

{C}5.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Majątek, fundusze i gospodarka finansowa Stowarzyszenia.

 

 

§ 34.

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

{C}a)      wpływy ze składak członkowskich i wpisowego,

{C}b)      dotacje i darowizny,

{C}c)      inne wpływy z działalności statutowej.

3. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmiany w majątku Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisania przez Prezesa Zarządu i skarbnika lub dwóch innych członków Zarządu upoważnionych na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 6

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 35.

 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie Uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 36.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
o stowarzyszeniach i kodeksu cywilnego.

 

                        

 

 

 

 

 

 

Innowacje pedagogiczne

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny